Η αποτελεσματικότητα των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών

Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, καθώς αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η αποτελεσματικότητα των ΘΠΠ στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της διαχείρισης καθώς και των περιβαλλοντικών αλλά και ανθρωπογενών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Η αποτελεσματικότητα και η διαχείριση των ΘΠΠ στη Μεσόγειο είναι ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένης και της παγκόσμιας πρωτοβουλίας 30×30 όπου καλούνται οι κυβερνήσεις να προστατεύσουν 30% των εκτάσεών τους μέχρι το 2030. Για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις γνώσεις και την κατανόησή μας, διεξάγουμε στο πλαίσιο του έργου Πανδώτειρα μία αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα των ΘΠΠ στην προστασία των αλιευτικών πόρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα νησί όπως η Κύπρος, το οποίο δέχεται αρκετές πιέσεις στους πληθυσμούς των ιχθυοαποθεμάτων, τόσο από την κλιματική αλλαγή, την εισβολή από ξενικά είδη, αλλά και την αλιευτική πίεση.

Πώς βοηθά το έργο Πανδώτειρα

Στο πλαίσιο του έργου Πανδώτειρα εκπονείται αυτή την περίοδο μελέτη για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα δύο ΘΠΠ του δικτύου Natura 2000, στο Κάβο Γκρέκο και στο Κακοσκάλι, στην προστασία των επιπέδων ιχθυοπανίδας. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν το καθεστώς προστασίας έχει βοηθήσει στην προστασία των ιχθυοαποθεμάτων τόσο εντός των ΘΠΠ του δικτύου Natura 2000, όσο και εκτός. Για να εκτιμηθεί αυτό, συλλέχθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα τόσο από τις δύο ΘΠΠ όσο και από καθορισμένους σταθμούς αναφοράς εκτός των συγκεκριμένων ΘΠΠ για να εξεταστεί και να συγκριθεί ο πληθυσμός των ιχθυοαποθεμάτων στην περιοχή.

Την αξιολόγηση πραγματοποιεί η εταιρεία AP Marine Environmental Consultancy Ltd, η οποία συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Πανδώτειρα. Τα αποτελέσματά της αξιολόγησης θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση και να γίνει πιο αποτελεσματική η προστασία των ΘΠΠ του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα

Γιορτή Natura 2000 (2024)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Terra Cypria διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του έργου