Δράσεις

A. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Αυτή η προπαρασκευαστική δράση χωρίζεται σε δύο υπο-δράσεις:

 • Αναζήτηση των τοποθεσιών και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπου και των ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, προσδιορίζοντας τα ακριβή όρια / κατανομή τους στο πεδίο.
 • Διεξαγωγή έρευνας για τον ακριβή εντοπισμό, προσδιορισμό και χαρτογράφηση των απειλών και πιέσεων που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τη ζωτικότητα των οικοτόπων και των ειδών.

Η δράση στοχεύει στο να:

 • Χαρτογραφήσει και να περιγράψει τις υφιστάμενες οργανωτικές δομές για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών / βιοποικιλότητας,
 • Χαρτογραφήσει ικανότητες και κενά,
 • Εντοπίσει πιθανά οργανωτικά συστήματα,
 • Εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής και να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους,
 • Ορίσει ένα βιώσιμο μηχανισμό για την εξασφάλιση προσωπικού και αρμοδιοτήτων για επιτόπιες δράσεις διαχείρισης της φύσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών διαδικασιών και της χρηματοδότησης,
 • Αναπτύξει μια συμμετοχική προσέγγιση στη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 με έμφαση στην εμπλοκή και συμμετοχή Τοπικών Αρχών και ΜΚΟ.

Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι η ενίσχυση της διατήρησης της φύσης σε ιδιόκτητες εκτάσεις εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000. Η ενεργός δέσμευση των ιδιοκτητών γης στη διαχείριση περιοχών του δικτύου Natura 2000 θα αποφέρει οφέλη στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του δικτύου Natura 2000. Η έννοια της επιστασίας γης θα εξεταστεί περαιτέρω και θα διερευνηθεί για την πιθανή εφαρμογή της στην Κύπρο.

Η εκπόνηση επιλεγμένων (20 συνολικά) Σχεδίων Δράσης Οικοτόπων και Ειδών που περιλαμβάνονται στην Οδηγία για τους Οικοτόπους, σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τον καθορισμό μέτρων προτεραιότητας για την αποκατάστασή τους σε όλο το εύρος εξάπλωσής τους στην Κύπρο. Θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις οικολογικές απαιτήσεις, την κατάσταση διατήρησης, τις πιέσεις και τις απειλές και τις βασικές ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους.

Η Προπαρασκευαστική Δράση Α.4 στοχεύει στην κάλυψη των κενών γνώσης και στην υλοποίηση δράσεων διαχείρισης για τα είδη και τους οικοτόπους, τα οποία είναι πιο εστιασμένα και λεπτομερή στις «ανάγκες» των στοχευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (FRV) και Στόχοι Διατήρησης έχουν ήδη τεθεί για τα είδη χαρακτηρισμού στις 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Κύπρου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κενά γνώσης σχετικά με συγκεκριμένες οικολογικές απαιτήσεις ορισμένων από αυτά τα είδη που σχετίζονται κυρίως με τις ειδικές απαιτήσεις ορισμένων ειδών για τη διατροφή, τη φωλεοποίηση και την ανάπαυση, καθώς και την ποσοτικοποίηση των απειλών. Η κάλυψη αυτών των «κενών» θα επιτρέψει την υιοθέτηση στοχευμένων δράσεων διατήρησης για τη βελτίωση της κατάστασης αυτών των ειδών σε συγκεκριμένες ΖΕΠ, επιτρέποντας την επίτευξη στόχων διατήρησης, τόσο για είδη, όσο και για τις περιοχές του δικτύου στις οποίες απαντούν μέχρι το τέλος αυτού του 10ετούς έργου.

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία του εννοιολογικού πλαισίου για την Εθνική Αξιολόγηση Οικοσυστήματος, στο οποίο η μεθοδολογία θα αναπτυχθεί με βάση τις υπάρχουσες μεθόδους [όπως η αξιολόγηση και η χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους (MAES) για την Ευρώπη και η Εθνική Αξιολόγηση Οικοσυστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου]. Ο τελικός στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ειδικά προσαρμοσμένης στις τοπικές συνθήκες (π.χ. τύποι οικοσυστημάτων, οδηγοί, επιπτώσεις, κ.λπ.) και η θέσπιση της Εθνικής Μεθόδου Εκτίμησης Οικοσυστήματος.

Αυτή η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για χωροκατακτητικά ξένα είδη (ΧΞΕ), είτε ανά είδος είτε ανά ταξινομική ομάδα, για είδη που έχουν κοινές οδούς και/ή απαιτούν παρόμοιες στρατηγικές διαχείρισης. Τα σχέδια περιλαμβάνουν: (i) κατάλογο ενεργειών για την αντιμετώπιση των οδών εισαγωγής, (ii) λήψη μέτρων στα αρχικά στάδια εισβολής για την εξάλειψη των πληθυσμών των ΧΞΕ, (iii) μέτρα για τη διαχείριση ευρέως διαδεδομένων ΧΞΕ και (iv) μέτρα για την αποκατάσταση των επηρεαζόμενων και κατεστραμμένων ενδιαιτημάτων και οικοσυστημάτων.

Στην Κυπριακή Επιστημονική Κοινότητα που σχετίζεται με τη Διατήρηση της Φύσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι η βαθύτερη γνώση και οι βελτιωμένες δεξιότητες σε πιο συγκεκριμένα θέματα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πολιτικών για τη βιοποικιλότητα, των Οδηγιών για τη Φύση και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας που ήδη υπάρχει. Τα βασικά μέρη που εμπλέκονται σε διαβουλεύσεις, αξιολογήσεις, επιβολή του νόμου, ΜΚΟ, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, συμμετοχή στα κοινά, τοπική προβολή κ.λπ., πρέπει να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους για να γίνουν ακόμη πιο ικανοί στο ρόλο τους. Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης, συντάσσεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση σε θέματα που προσδιορίζονται και αξιολογούνται ως «Ευκαιρίες για Βελτίωση» ανά ομάδες ενδιαφερομένων.

Στόχος αυτής της δράσης είναι να αξιολογήσει ποσοτικά και ποιοτικά τον βαθμό στον οποίο τα αλιευτικά μέτρα και ειδικότερα οι περιορισμοί στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (MPA) είναι αποτελεσματικά, συγκρίνοντάς τα με άλλες περιοχές του δικτύου Natura 2000 χωρίς προστασία. Η αξιολόγηση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιοχές του δικτύου, στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή του Κάβο Γκρέκο και στην προς δημιουργία Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή στο Κακοσκάλι (Ακάμας). Τα επιστημονικά δεδομένα θα συλλέγονται χρησιμοποιώντας κλασικές έρευνες (στο πλοίο, στο λιμάνι και στο βιβλίο καταγραφών) και θα συνδυαστούν με υποβρύχιες οπτικές μεθοδολογίες απογραφής για τη σύγκριση της βιοποικιλότητας και της βιομάζας των ψαριών σε προστατευόμενες και μη προστατευόμενες ζώνες.

C. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η δράση αυτή χωρίζεται σε δύο υπο-δράσεις: η μία αφορά στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας (ΔΕ) και η άλλη στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.

Μέσω αυτών των επιμέρους δράσεων, καθώς και σε συνδυασμό με άλλες Δράσεις του έργου, επιτυγχάνονται διάφορα ορόσημα για την αντιμετώπιση υφιστάμενων γνωστών θεμάτων της διαδικασίας ΔΕ, όπως οι αναποτελεσματικές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν ως Επιτακτικοί Λόγοι Δημοσίου Συμφέροντας, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και αντισταθμιστικών μέτρων, κακής ποιότητας εκθέσεις ΔΕ, έλλειψη δεξιοτήτων/γνώσης της διαδικασίας κ.λπ.

Στόχος αυτής της δράσης είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής και διαδικτυακής βάσης δεδομένων για τύπους οικοτόπου και είδη (χλωρίδας και πανίδας) που απαντώνται στην Κύπρο. Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες (σχετικά με τη βιοποικιλότητα) από τις αρμόδιες αρχές, πανεπιστήμια/ ερευνητικά ιδρύματα και ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για είδη που αναφέρονται στο Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/30/ΕΟΚ.

Η δράση αυτή αποτελεί την κύρια δράση διατήρησης του έργου και για την υλοποίησή της θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των Δράσεων Α (κυρίως Δράσεις Α.1, Α.4 και Α.5). Η εφαρμογή της δράσης έχει χωριστεί σε επτά υπο-δράσεις, η καθεμία με συγκεκριμένους στόχους.

 • Η πρώτη υπο-δράση θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση δράσεων διατήρησης και, όπου χρειάζεται, αποκατάσταση για τους οικοτόπους προτεραιότητας και άλλους επιλεγμένους οικοτόπους, προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησής τους.
 • Η δεύτερη υπο-δράση αφορά στη δημιουργία Πράσινων Υποδομών (ΠΙ), με σκοπό την επανασύνδεση των κατακερματισμένων φυσικών περιοχών και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοτόπων.
 • Η τρίτη υπο-δράση στοχεύει στην ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης για οκτώ περιοχές του δικτύου Natura 2000, ενώ θα θεσπιστεί (ή θα επανεξεταστεί) ένα διάταγμα διατήρησης για τη διαχείριση όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 (Ειδικές Περιοχές Διατήρησης – SAC) στην Κύπρο, στοχεύοντας στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με το δίκτυο Natura
 • Η τέταρτη υπο-δράση στοχεύει στη βελτίωση της προστασίας και της αντιπροσωπευτικότητας των ειδών Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis*, Phlomis brevibracteata και Crepis pusilla εντός του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο.
 • Η πέμπτη υπο-δράση στοχεύει στον καθορισμό της οικολογικής ροής σε φράγματα και ταμιευτήρες κατάντη περιοχών του δικτύου Natura 2000 και ανάπτυξη μέτρων διατήρησης για τα υδάτινα οικοσυστήματα.
 • Στόχος της έκτης υπο-δράσης είναι η εφαρμογή των μέτρων διατήρησης που προτείνονται μέσω της Δράσης Α.5. Οι δράσεις διατήρησης για τα είδη πτηνών επικεντρώνονται στα είδη χαρακτηρισμού για δώδεκα Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), αν και ορισμένες από τις δράσεις είναι οριζόντιας φύσης και ισχύουν και για τις 30 καθορισμένες ΖΕΠ στην Κύπρο.
 • Η έβδομη υπο-δράση στοχεύει να πραγματοποιήσει δορυφορική σήμανση για τα δύο είδη θαλάσσιων χελωνών Chelonia mydas και Caretta caretta, προκειμένου να εντοπιστούν οι μεταναστευτικές διαδρομές τους και να καταστεί δυνατή η περαιτέρω προσπάθεια διατήρησης τους.

Η δράση θα εφαρμόσει το Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε στη Δράση Α.2 για τη δημιουργία μιας δομής διαχείρισης για τη διαχείριση περιοχών του δικτύου Natura 2000. Ειδικότερα, η ενέργεια αυτή θα λάβει (μεταξύ άλλων) τα απαραίτητα διοικητικά και ρυθμιστικά βήματα για την ίδρυση της επιλεγμένης δομής, θα εξασφαλίσει κεφάλαια για την ίδρυση και λειτουργία της, θα αποκτήσει κατάλληλο προσωπικό και υποδομή για τη λειτουργία της σε πιλοτική κλίμακα, κ.λπ.

Στόχος αυτής της δράσης είναι να παρέχει μια πλήρη αξιολόγηση μέσω χαρτογράφησης και οικονομικής αποτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Κύπρου υπό διαφορετικά σενάρια πολιτικής. Η υλοποίηση αυτής της δράσης θα περιλαμβάνει:

 • Προσδιορισμό συνόλων δεδομένων για τη χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που υπάρχουν στις περιοχές μελέτης.
 • Συνεργασία με ειδικούς για τον εντοπισμό των καλύτερων δεικτών για τη χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών.
 • Διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές.
 • Ανασκόπηση των υφιστάμενων εργαλείων Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων Οικοσυστημικών Υπηρεσιών.
 • Συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής για τη διερεύνηση σεναρίων για την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών σε περιοχές του δικτύου Natura

Ο κύριος σκοπός αυτής της δράσης είναι η εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθόδου για τη διαχείριση της ιδιωτικής γης εντός περιοχών Natura 2000. Η δράση θα εφαρμόσει το αποτέλεσμα της Δράσης Α.3 σε μία πιλοτική περιοχή (μετά από διαβουλεύσεις με ιδιοκτήτες γης και χρήστες), προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της ως προς τη διατήρηση.

Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δύο πλατφορμών, δηλαδή μιας πλατφόρμας διαχείρισης και μιας πλατφόρμας επικοινωνίας, που θα χρησιμοποιηθούν από τους αξιωματούχους και από το κοινό, αντίστοιχα.

Η πλατφόρμα Διαχείρισης θα επιτρέπει την εισαγωγή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων πεδίου, τα οποία θα διευκολύνουν την οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση δεδομένων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Η πλατφόρμα επικοινωνίας θα περιλαμβάνει μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα παρέχει στο ευρύτερο κοινό εξηγήσεις για το τι είναι το δίκτυο Natura 2000 και ποιες είναι οι διάφορες περιοχές Natura 2000 εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτή η δράση επίδειξης στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία (μελλοντικών) εγκαταστάσεων για τη διατήρηση των δεσμευμένων ή αιχμαλωτισμένων ζώων που θεωρούνται χωροκατακτητικά ξένα είδη. Η δράση θα διερευνήσει πιθανές λύσεις για τη διατήρηση συγκεκριμένων κατηγοριών ζώων που κατασχέθηκαν ως μη συμμορφούμενα, όπως κλουβιά για θηλαστικά, ενυδρεία για ψάρια με ειδικές απαιτήσεις και δεξαμενές για χελώνες.

Αυτή η ενέργεια περιλαμβάνει δύο υπο-δράσεις:

 • Η πρώτη στοχεύει στην ανάπτυξη ικανότητας υποστήριξης ελέγχων για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη (ΧΞΕ) στα σημεία εισόδου. Αυτή η ανάγκη σχετίζεται με επίσημους ελέγχους για την αποτροπή σκόπιμων εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ και με ελέγχους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση οδών προτεραιότητας για σκόπιμες και ακούσιες εισαγωγές ΧΞΕ.
 • Η δεύτερη στοχεύει στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης που αναπτύχθηκαν στη Δράση Α.7, με στόχο την αποτροπή της εισαγωγής, εξάπλωσης και καθιέρωσης ΧΞΕ με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεών τους σε διάφορα ενδιαιτήματα.

Στόχος αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης για είδη και οικοτόπους, ώστε να βοηθηθεί η εφαρμογή του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων. Η δράση στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Οδηγίας, για την αξιολόγηση και αναφορά της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών, της περιοχής που καταλαμβάνουν, του εύρους τους, του μεγέθους του πληθυσμού για τα είδη και τυχόν μεταβολών στην κατάσταση διατήρησής τους, κάθε έξι χρόνια. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε θα περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της Ευνοϊκής Κατάστασης Διατήρησης (FCS) για τους οικοτόπους και των Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς (FRVs) για τα είδη.

Η δράση έχει ως στόχο τα πιο κάτω:

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνογνωσίας για την απορρόφηση κεφαλαίων από χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.
 • Δημιουργία μηχανισμών για την ενεργό αναζήτηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων απόκτησης εσόδων εντός των περιοχών Natura
 • Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών, των Κέντρων Γνώσης/ Ερευνητικών Κέντρων και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε περιοχές Natura
 • Διευκόλυνση της δικτύωσης και της συνεργασίας σε εθνικό και Ενωσιακό επίπεδο και
 • Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και προγραμμάτων κατανομής οφελών με τις τοπικές κοινωνίες.

E. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος αυτής της δράσης είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη σημασία του δικτύου Natura 2000. Απώτερος στόχος είναι να αλλάξει η αντίληψη και η συμπεριφορά του κοινού απέναντι στη σημασία των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας και την υλοποίηση της σχετικής Εκστρατείας. Η υλοποίηση των προτεινόμενων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων είναι υψίστης σημασίας, καθώς το στοχευμένο κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα κληθούν να δεσμευτούν σε μια προσπάθεια επίτευξης του γενικού στόχου του έργου.

Αυτή η δράση θα υλοποιηθεί μέσω διαφόρων υπο-δράσεων. Η πρώτη υπο-δράση είναι η δημιουργία δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για στοχευμένους φορείς.

Η δεύτερη υπο-δράση θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή σεμιναρίων/εκπαιδεύσεων με επίκεντρο την οικολογική αξία και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του δικτύου Natura 2000.

Η τελευταία υπο-δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου μεταφοράς και αναπαραγωγής.

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η δημιουργία δικτύων μεταξύ του προτεινόμενου έργου και άλλων σχετικών έργων LIFE και μη. Η δικτύωση και η ανταλλαγή εμπειριών με οργανισμούς από το εξωτερικό σχετικά με τις προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση παρόμοιων έργων LIFE IP, θα προσφέρει στο έργο σημαντική γνώση και εμπειρία σχετικά με τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του Δικτύου Natura 2000 και της βιοποικιλότητας σε αυτό.

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην παρουσίαση, δημοσίευση και προώθηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στη συλλογή επιστημονικών δεδομένων και γενικών πληροφοριών για το δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο, μέσω της ανάπτυξης ιστοσελίδας/ή ιστοσελίδων. Αυτή η δράση στοχεύει στη διάδοση πληροφοριών και στη συνεχή ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων φορέων για την υλοποίηση του έργου, για τους στόχους και τις δραστηριότητες, καθώς και για το δίκτυο Natura 2000.

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη δύο οδηγών για τους τύπους οικοτόπου που υπάρχουν στην Κύπρο και συγκεκριμένα ενός Εγχειριδίου και ενός Κόκκινου Βιβλίου Δεδομένων.

Μέσω αυτής της δράσης θα καταρτιστεί η εθνική Κόκκινη Λίστα των Πτηνών της Κύπρου σύμφωνα με τις οδηγίες, τις απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις κατηγορίες της Κόκκινης Λίστας Απειλούμενων Ειδών της IUCN, σε στενή συνεργασία και υπό την καθοδήγηση της Αρχής της Κόκκινης Λίστας για τα Πτηνά (BirdLife International).

F. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δράση αυτή στοχεύει στον αποτελεσματικό διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό συντονισμό και στην ορθή υλοποίηση του έργου, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχισης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μετά το πέρας του έργου.

Στόχος αυτής της δράσης είναι να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν αποδοθεί σε συμπληρωματικά κονδύλια. Το Τμήμα Περιβάλλοντος (με τη συνεργασία άλλων Κρατικών Υπηρεσιών) θα εφαρμόσει πρόγραμμα παρακολούθησης, θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες από όλες τις αρμόδιες αρχές των συμπληρωματικών κονδυλίων και θα παρέχει ενημερώσεις για τον σχεδιασμό, τη διαδικασία προσφορών, την υλοποίηση και την παράδοση έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και δράσεων αυτού του Έργου.