Παρουσίαση του έργου Πανδώτειρα στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τerra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, διοργάνωσαν παρουσίαση με θέμα: «To Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και η Σημασία των Γεωργικών Περιοχών».

Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη 2 Ιουνίου, 2022, στο Τμήμα Γεωργίας και στόχευε στη σχετική ενημέρωση των μελών του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Σκοπός της παρουσίασης


Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των μελών του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου για:

  • Τη σημασία του δικτύου Natura 2000 και τη συμβολή του έργου Πανδώτειρα στην προστασία και διατήρηση του δικτύου.
  • Τη σημασία των γεωργικών περιοχών για την προστασία και διατήρηση του δικτύου Natura 2000.
  • Την ευρύτερη σημασία των γεωργικών περιοχών σε είδη και οικοτόπους.
  • Την σημασία και τον τρόπο χαρακτηρισμού των Γεωργικών Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ)

Θέματα που απασχόλησαν

Τα θέματα για τα οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι παρευρισκόμενοι ήταν:

  • Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης υφιστάμενων γεωργικών δραστηριοτήτων μέσω της προστασίας της φύσης.
  • Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις καλλιέργειες για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage).
  • H ανάγκη συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φορέων και των γεωργών για το καλό, τόσο της φύσης, όσο και των γεωργών μας.

Μελλοντικά βήματα

Κατόπιν αιτήματος των παρευρισκόμενων θα διοργανωθούν εξειδικευμένες παρουσιάσεις σε κοινότητες για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα Άγρια Πτηνά.

Επίσης, ο ορισμός της αγρανάπαυσης και πώς αυτή χορηγείτε από τον ΚΟΑΠ είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει το έργο μας στο άμεσο μέλλον.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα

Γιορτή Natura 2000 (2024)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Terra Cypria διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του έργου