Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δραστηριοτήτων για το έργο Πανδώτειρα, εταίροι του έργου υλοποιούν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προσέφερε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενημέρωση των παιδιών σε θέματα θαλάσσιας ζωής και Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έγιναν σε ομάδες μαθητών στα πιο κάτω […]